Chuyên khảo Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt

Chuyên khảo Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019

Số trang: 94

Ngày xuất bản: 2020

Tác giả: Tổng cục thống kê và UNFPA

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản tài chính

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa ở Việt Nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt” được xây dựng dựa trên việc khai thác dữ liệu điều tra mẫu của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cũng như các cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở đã được thực hiện trước đây. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng di cư trong 5 năm gần đây đã giảm so với ba thập kỷ trước. Tuy nhiên, kết quả phân tích cũng tiếp tục khẳng định các bằng chứng từ các nghiên cứu trước đây là có sự đóng góp mạnh mẽ của di cư vào khu vực đô thị, đặc biệt là các thành phố lớn. Dựa trên các phân tích về xu hướng di cư, đặc trưng cơ bản của người di cư, hoạt động kinh tế và điều kiện sống của người di cư cũng như tác động của di cư tới đô thị hóa, chuyên khảo cũng đưa ra những gợi ý chính sách phát triển ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc cần chú trọng hơn đến vấn đề di cư và đô thị hóa, nhằm bảo đảm di cư và đô thị hóa sẽ đóng góp tốt nhất cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.