Infographic về một số kết quả chính của Tổng điều tra dân số và nhà ở 2019

Infographic về Tổng điều tra 2019

Số trang: 04

Ngày xuất bản: 2019

Tác giả: UNFPA và TCTK

01/4/2019 theo Quyết định số 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở lần thứ năm ở Việt Nam kể từ khi đất nước thống nhất vào năm 1975. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phục vụ hoạch định các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và giám sát các Mục tiêu phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết thực hiện. Bộ Infographic này cung cấp một số kết quả chính của Tổng điều tra này.