Bạn đang ở đây

Việt Nam đang thực hiện Chương trình Hành động Quốc gia về ĐK&TKHT giai đoạn 2017-2024. Đẩy mạnh quy trình ĐK&TKHT cũng như xây dựng và duy trì dữ liệu có chất lượng về đăng ký khai sinh, khai tử, bao gồm cả nguyên nhân tử vong, sẽ là cơ sở để các quốc gia công nhận và đảm bảo quyền công dân, lập kế hoạch và ngân sách nhằm xây dựng các chính sách hiệu quả về y tế, bảo trợ xã hội, giáo dục, và các dịch vụ công khác ở cấp trung ương và địa phương, đồng thời đo lường tác động của các chương trình và dự án công.