Cơ cấu tuổi, giới tính và một số vấn đề kinh tế-xã hội ở Việt Nam

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014

Số trang: 92

Ngày xuất bản: 2016

Tác giả: GSO & UNFPA

Chuyên khảo được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về chủ đề này ở Việt Nam. Kết quả phân tích số liệu tiếp tục khẳng định cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam năm 2014 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ dân số, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Kết quả của phân tích cũng tiếp tục khẳng định và góp phần làm sâu sắc thêm các các bằng chứng về các vấn đề nhân khẩu học quan trọng như cơ hội dân số vàng, thanh niên, già hoá dân số, người già đơn thân, sự khác biệt giữa các vùng miền, nhóm dân số và các yếu tố ảnh hưởng.