Bạn đang ở đây

UNFPA Việt Nam

Sứ mệnh toàn cầu của UNFPA

UNFPA - Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc là cơ quan Liên Hợp Quốc chuyên trách về sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản. Sứ mệnh của UNFPA là “tạo ra một thế giới nơi việc mang thai được mong muốn, mọi ca sinh nở đều an toàn và tiềm năng của mỗi người trẻ tuổi đều được phát huy.” Năm 2018, UNFPA đã triển khai các nỗ lực chiến lược nhằm đạt được Ba kết quả đột phá, tham vọng mang tính chuyển đổi, hứa hẹn thay đổi thế giới cho mọi nam giới, nữ giới và người trẻ tuổi: không có ca tử vong mẹ  khi có thể ngăn ngừa, không có nhu cầu kế hoạch hóa gia đình nào không được đáp ứng, không bạo lực dựa trên cơ sở giới và không có bất cứ thực hành nào có hại ví dụ như tảo hôn và lựa chọn giới tính trên cơ sở định kiến giới. Đây là cốt lõi trong Kế hoạch Chiến lược mới của UNFPA đã được Ban Điều hành UNFPA thông qua vào tháng 09/2021. 

UNFPA Việt Nam
 
UNFPA đã hoạt động tại Việt Nam từ năm 1977 khi tổ chức này tiến hành Chương trình Hợp tác chung đầu tiên với Chính phủ, và cho đến nay đã hỗ trợ cho Việt Nam hơn 200 triệu USD. Sứ mệnh của UNFPA tại Việt Nam là Việt Nam đạt được Ba kết quả đột phá trong bối cảnh Chương trình nghị sự 2030 vì sự Phát triển Bền vững, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Kế hoạch Hành động của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển (ICPD) cũng như các cam kết và khuôn khổ khác mà Chính phủ đã phê chuẩn, bao gồm Công ước về Xóa bỏ mọi Hình thức Phân biệt Đối xử với Phụ nữ (CEDAW) và cơ chế Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) về quyền con người. 
 
UNFPA phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các bên liên quan chính của Việt Nam nhằm cải thiện khả năng tiếp cận của người dân với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản có chất lượng, thúc đẩy quyền sinh sản, giảm tử vong mẹ, thu thập và phân tích dữ liệu dân số chất lượng cao, giải quyết vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới, tận dung cơ hội của cơ cấu dân số vàng, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên và đối phó với thách thức già hóa dân số. 
 
Quan hệ đối tác
 
UNFPA hợp tác với Chính phủ ở cả cấp trung ương và địa phương, các cơ quan Liên hợp quốc, tổ chức xã hội và các tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và các đối tác phát triển để đóng góp vào nỗ lực quốc gia hướng tới một xã hội bình đẳng và bền vững hơn. UNFPA cũng cam kết mạnh mẽ triển khai hợp tác và điều phối liên cơ quan Liên hợp quốc theo chương trình cải cách của Liên hợp quốc.