Kết quả chính từ Điều tra di cư nội địa quốc gia năm 2015

Số trang: 20

Ngày xuất bản: 2018

Tác giả: GSO and UNFPA

Bộ tài liệu này gồm 5 tờ tin về điều tra di cư nội địa ở Việt Nam, cung cấp cung cấp một số thông tin chính về di cư nội địa ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu từ cuộc Điều tra Di cư Nội địa Quốc gia năm 2015 do Tổng cục thống kê thực hiện với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNFPA tại Việt Nam. Bản tóm tắt cũng bao gồm một số khuyến nghị chính sách nhằm tận dụng lợi thế của di cư cho phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam cũng như đảm bảo các quyền của người di cư trong tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản ở nơi đến.

Bộ tài liệu bao gồm:

Tờ tin số 1: Một số kết quả chính

Tờ tin số 2: Di cư và các vấn đề đăng ký hộ khẩu ở Việt Nam

Tờ tin số 3: Quá trình di cư và các yếu tố quyết định tới di cư

Tờ tin số 4: Lao động di cư ở Việt Nam

Tờ tin số 5: Di cư và sức khỏe