Chuyên gia trong nước

Hai Chuyên gia trong nước giúp rà soát và xây dựng bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

13 Tháng 3 2018

Hà Nội

Tuyển hai (02) chuyên gia trong nước phối hợp với Ban Quản lý Dự án VNM9P04 rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam

Thực hiện Luật Thống kê năm 2015 và Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cập nhật Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên được ban hành tại Quyết định số 158/QD-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Điều này nhằm đảm bảo số liệu và chỉ số về phát triển thanh niên được sử dụng để xây dựng, giám sát và đánh giá việc thực hiện Luật Thanh niên và chính sách phát triển thanh niên. Đây là cơ sở phục vụ việc xây dựng và lập kế hoạch chương trình, chiến lược phát triển thanh niên ở tất cả các cấp cho phù hợp với chỉ số phát triển thanh niên của khu vực và toàn cầu.

Theo Kế hoạch năm 2018 của Dự án VNM9P04, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 thực hiện hoạt động rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam. Để đảm bảo chất lượng, Ban Quản lý Dự án VNM9P04 tuyển hai (02) chuyên gia trong nước để hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04 rà soát và dự thảo văn bản hướng dẫn Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên.

Tải các tài liệu liên quan tại đây:

TOR tiếng Anh

TOR tiếng Việt

Hồ sơ gồm có:

  1. Lý lịch khoa học;
  2. Các văn bằng, chứng chỉ nghề nghiệp (bản photo)

Gửi trong phong bì dán kín ghi rõ “Hồ sơ dự tuyển vị trí chuyên gia trong nước hỗ trợ Ban Quản lý Dự án VNM9P04, rà soát và xây dựng dự thảo văn bản của Bộ Nội vụ quy định Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam”.

Hồ sơ gửi về:

Địa chỉ: Phòng 915 Bộ Nội vụ, số 8 Tôn Thất Thuyết, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Người liên hệ: Vũ Hương Ngát

Điện thoại: 0918 228 066

Thời hạn nộp hồ sơ: 17h00 ngày 13/3/2018