Dự án hỗ trợ thanh niên lao động xuất khẩu bị ảnh hưởng Covid 19 -Chung tay đẩy lùi Covid-19

  • Xuất bản trên:
    15/09/2021
  • Các sáng kiến thanh niên làm chủ về chuyển đổi việc làm, tăng thu nhập, cung cấp kiến thức SKSS/SKTD và kỹ năng sống cho thanh niên xuất khẩu lao động phải trở về nước do ảnh hưởng bởi Covid-19 sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị do...

Thông tin thêm