Bạn đang ở đây

Dự báo dân số là nguồn thông tin quan trọng phục vụ quá trình hoạch định và lập ngân sách cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội của quốc gia, của các cấp, các ngành cũng như của mỗi địa phương tại Việt Nam. Bản tóm tắt này cung cấp một số kết quả dự báo về qui mô và cơ cấu dân số Việt Nam đến năm 2069 được ước tính dựa trên số liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 và các giả thiết về sự biến động dân số (như mức sinh, mức chết và di cư) trong 50 năm tiếp theo, 2019-2069. Đồng thời, trên cơ sở các phát hiện từ kết quả dự báo, bản tóm tắt cũng đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm thích ứng với thay đổi dân số trong tương lai.