Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Trong vài thập kỷ trở lại đây, mất cân bằng giới tính khi sinh đã ảnh hưởng đến một số nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thời gian gần đây Việt Nam bắt đầu có sự gia tăng bất thường của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS). Cho đến năm 2000, TSGTKS vẫn còn ở mức bình thường là 106,2 bé trai được sinh ra trên 100 bé gái nhưng theo kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 tỷ số này đã tăng lên nhanh chóng đến 110,6. Ở cấp độ quốc tế cũng như ở Việt Nam, sự mất cân bằng của TSGTKS được coi như chỉ báo nhân khẩu học cho thấy sự bất bình đẳng giới vì nó phản ánh tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ngay từ trước khi họ được sinh ra.

Xem đầy đủ

Thông tin trong cuốn sách này dựa trên phân tích số liệu của Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở (TĐTDS) năm 2009 và số liệu rút ra từ ấn phẩm ‘Các kết quả chủ yếu 2 và các chuyên khảo phân tích số liệu TĐTDS3 do Tổng cục Thống kê (GSO) và UNFPA thực hiện. Cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở được tiến hành 10 năm một lần là cuộc điều tra mang tính đại diện nhất của quốc gia, cung cấp các thông tin quan trọng về cơ cấu dân số, trình độ giáo dục,việc làm, di cư, tình trạng nhà ở và điều kiện sống của người dân trên toàn quốc và ở các địa phương. Mục đích của tài liệu này là phân tích những số liệu thu thập được từ điều tra mẫu của TĐTDS và tóm tắt các chỉ số thống kê mô tả các xu hướng nổi bật về thanh niên - thế hệ có tầm quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam trong tương lai.

Xem đầy đủ

Kết quả phân tích số liệu cho thấy cấu trúc tuổi của dân số Việt Nam năm 2009 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. 

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Giáo dục ở Việt Nam: Phân tích các chỉ số chủ yếu” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về thực trạng giáo dục ở Việt Nam.

 

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa ở Việt nam: Thực trạng, xu hướng và những khác biệt” đã được xây dựng, sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới độc giả về chủ đề này ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Dự báo dân số này được triển khai ngay sau khi có kết quả toàn bộ của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009. Dự báo được tiến hành cho thời kỳ 2009-2049 lấy số liệu Tổng điều tra làm gốc, gồm hai dự báo độc lập: một dự báo cho cả nước, khu vực thành thị, nông thôn của cả nước; và một dự báo cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xem đầy đủ

Cuốn sách này do các cán bộ nghiên cứu thuộc Vụ Thống kê Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê thực hiện. Chuyên khảo gồm 4 chương chính. Chương 1 giới thiệu và phương pháp luận.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Tỷ số giới tính khi sinh ở Việt Nam: Các bằng chứng mới về thực trạng, xu hướng và những khác biệt” sử dụng số liệu điều tra mẫu 15% của cuộc TĐT 2009, sẽ cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về những khuynh hướng của TSGTKS ở Việt Nam. Chuyên khảo cũng cung cấp những thông tin về TSGTKS theo các đặc trưng kinh tế-xã hội và địa lý trong cả nước và đưa ra các dự báo về tỷ số này trong tương lai cũng như tác động của nó tới toàn xã hội.

 

 

Xem đầy đủ

Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 nhằm đưa ra các thông tin cơ bản về sự khác biệt giới dựa trên các chỉ số thu được từ số liệu TĐTDS, và trên cơ sở đó xác định khoảng cách về giới ở các lĩnh vực và các vùng địa lý. 

 

Xem đầy đủ

Mục đích chung của tổng quan này là tóm tắt và tổng hợp một số các tài liệu chọn lọc liên quan đến sự thay đổi của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) ở châu Á và Việt Nam.
 

Xem đầy đủ

Trang