Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Thông tin chung này được tóm tắt từ tài liệu “Bạo lực trên cơ sở Giới. Báo cáo đánh giá” do LHQ tại Việt Nam thực hiện cùng với sự tư vấn của một số đối tác chính, nhằm cung cấp một cách khái quát về tình hình Bạo lực trên cơ sở Giới gần đây tại Việt Nam. Mục đích của tài liệu đánh giá này là báo cáo về việc lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và ưu tiên liên quan tới Bạo lực trên cơ sở Giới trong các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu, hoạch định chương trình, lập kế hoạch cũng như theo dõi và đánh giá.

Xem đầy đủ

Pages