Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Báo cáo này do Nhóm Điều phối Chương trình1 về Giới của Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện nhằm đánh giá tóm tắt các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới (hay bạo lực giới – BLG) hiện nay ở Việt Nam. Mục đích của Báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến BLG trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình/dự án, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá. 

Xem đầy đủ

Pages