Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Mục đích chung của tổng quan này là tóm tắt và tổng hợp một số các tài liệu chọn lọc liên quan đến sự thay đổi của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) ở châu Á và Việt Nam.
 

Xem đầy đủ

Dựa trên các số liệu thống kê từ các cuộc Tổng Điều tra Dân số và Nhà ở giai đoạn 1979-2009 cùng với các dự báo dân số gần đây, báo cáo này phân tích quá trình biến đổi cơ cấu tuổi dân số Việt Nam trong quá khứ và tương lai.

Xem đầy đủ

Báo cáo này do Nhóm Điều phối Chương trình1 về Giới của Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện nhằm đánh giá tóm tắt các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới (hay bạo lực giới – BLG) hiện nay ở Việt Nam. Mục đích của Báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến BLG trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình/dự án, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá. 

Xem đầy đủ

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Xem đầy đủ

Bản tóm lược tài liệu truyền thông này đề cập tới năm cách tiếp cận chính mà di cư trong nước có thể tác động tới và bị tác động bởi sự phát triển kinh tế xã hội.

Xem đầy đủ

Báo cáo cũng cung cấp tới độc giả các phân tích chi tiết về mức độ và khuynh hướng cũng như sự thay đổi theo vùng địa lý và nhân khẩu học của giới tính khi sinh ở Việt Nam. Báo cáo này dành cho các đối tượng là các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên môn, và các nhà nghiên cứu. Quỹ dân số Liên hiệp quốc hi vọng rằng thông qua việc phổ biến rộng rãi tài liệu này, sẽ giúp nâng cao nhận thức về bản chất của Tỷ số Giới tính khi sinh trong tất cả các kế hoạch phát triển ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Thông tin chung này được tóm tắt từ tài liệu “Bạo lực trên cơ sở Giới. Báo cáo đánh giá” do LHQ tại Việt Nam thực hiện cùng với sự tư vấn của một số đối tác chính, nhằm cung cấp một cách khái quát về tình hình Bạo lực trên cơ sở Giới gần đây tại Việt Nam. Mục đích của tài liệu đánh giá này là báo cáo về việc lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và ưu tiên liên quan tới Bạo lực trên cơ sở Giới trong các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu, hoạch định chương trình, lập kế hoạch cũng như theo dõi và đánh giá.

Xem đầy đủ

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Xem đầy đủ

Trang