Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Tóm tắt một số chỉ số phân tích theo giới tính từ số liệu của Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 nhằm đưa ra các thông tin cơ bản về sự khác biệt giới dựa trên các chỉ số thu được từ số liệu TĐTDS, và trên cơ sở đó xác định khoảng cách về giới ở các lĩnh vực và các vùng địa lý. 

 

Xem đầy đủ

Trong vài thập kỷ trở lại đây, mất cân bằng giới tính khi sinh đã ảnh hưởng đến một số nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Thời gian gần đây Việt Nam bắt đầu có sự gia tăng bất thường của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS). Cho đến năm 2000, TSGTKS vẫn còn ở mức bình thường là 106,2 bé trai được sinh ra trên 100 bé gái nhưng theo kết quả cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam năm 2009 tỷ số này đã tăng lên nhanh chóng đến 110,6. Ở cấp độ quốc tế cũng như ở Việt Nam, sự mất cân bằng của TSGTKS được coi như chỉ báo nhân khẩu học cho thấy sự bất bình đẳng giới vì nó phản ánh tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ và trẻ em gái ngay từ trước khi họ được sinh ra.

Xem đầy đủ

Mục đích chung của tổng quan này là tóm tắt và tổng hợp một số các tài liệu chọn lọc liên quan đến sự thay đổi của tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) ở châu Á và Việt Nam.
 

Xem đầy đủ

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 

Xem đầy đủ

Báo cáo này do Nhóm Điều phối Chương trình1 về Giới của Liên Hợp Quốc (LHQ) thực hiện nhằm đánh giá tóm tắt các vấn đề liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới (hay bạo lực giới – BLG) hiện nay ở Việt Nam. Mục đích của Báo cáo nhằm cung cấp thông tin về lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và xác định các ưu tiên liên quan đến BLG trong các hoạt động nghiên cứu, xây dựng chương trình/dự án, lập kế hoạch, theo dõi và đánh giá. 

Xem đầy đủ

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Xem đầy đủ

Bản tóm lược tài liệu truyền thông này đề cập tới năm cách tiếp cận chính mà di cư trong nước có thể tác động tới và bị tác động bởi sự phát triển kinh tế xã hội.

Xem đầy đủ

Báo cáo cũng cung cấp tới độc giả các phân tích chi tiết về mức độ và khuynh hướng cũng như sự thay đổi theo vùng địa lý và nhân khẩu học của giới tính khi sinh ở Việt Nam. Báo cáo này dành cho các đối tượng là các nhà hoạch định chính sách, nhà quản lý, chuyên môn, và các nhà nghiên cứu. Quỹ dân số Liên hiệp quốc hi vọng rằng thông qua việc phổ biến rộng rãi tài liệu này, sẽ giúp nâng cao nhận thức về bản chất của Tỷ số Giới tính khi sinh trong tất cả các kế hoạch phát triển ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Thông tin chung này được tóm tắt từ tài liệu “Bạo lực trên cơ sở Giới. Báo cáo đánh giá” do LHQ tại Việt Nam thực hiện cùng với sự tư vấn của một số đối tác chính, nhằm cung cấp một cách khái quát về tình hình Bạo lực trên cơ sở Giới gần đây tại Việt Nam. Mục đích của tài liệu đánh giá này là báo cáo về việc lập kế hoạch chiến lược, xây dựng tầm nhìn và ưu tiên liên quan tới Bạo lực trên cơ sở Giới trong các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu, hoạch định chương trình, lập kế hoạch cũng như theo dõi và đánh giá.

Xem đầy đủ

Bài viết này tập trung vào vấn đề di cư trong nước vì lý do kinh tế ở Việt Nam. Cần thừa nhận tính liên tục của xu hướng di cư trong nước và di cư quốc tế đồng thời nhìn nhận khả năng đóng góp đáng kể của các xu hướng này với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Xem đầy đủ

Trang