Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Ấn phẩm này do Văn phòng UNFPA Khu vực Châu Á – Thái bình dương (APRO) biên soạn. Báo cáo đưa ra các khuyến nghị trong phòng chống nạn phân biệt đối xử giới và lựa chọn giới tính trước sinh ở cấp quốc gia và cấp khu vực. UNFPA cam kết đóng góp vào công cuộc giảm trừ vấn đề lựa chọn giới tính thiên lệch về giới ở những nước bị ảnh hưởng bằng cách tăng cường chính sách và chương trình quốc gia dựa trên bằng chứng nhằm giải quyết tình trạng bất bình đẳng giới và lựa chọn giới tính khi sinh.

Xem đầy đủ

Tài liệu này nhằm đưa ra một bức tranh kinh tế-xã hội sơ bộ về người khuyết tật ở Việt Nam dựa trên phân tích số liệu mẫu 15% của TĐTDS 2009.5 Các mục tiêu cụ thể bao gồm: (1) Đưa ra một bức tranh chung về tỷ lệ người khuyết tật ở Việt Nam; (2) Đưa ra một số đặc trưng nhân khẩu và kinh tế-xã hội cơ bản của người khuyết tật và so sánh với các đặc trưng của nhóm người không khuyết tật; (3) Đưa ra các gợi ý chính sách có liên quan đến người
khuyết tật dựa trên các kết quả phân tích.

 

 

Xem đầy đủ

Việt Nam đã ban hành Luật Thanh niên vào năm 2005 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2006. Cuốn sách luật này do Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn và phát hành với sự hỗ trợ của UNFPA nhằm giới thiệu về Luật Thanh niên và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

 

 

Xem đầy đủ

Mục đích của bản tóm tắt vận động chính sách này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng và tăng cường cam kết chính trị của các bên có liên quan nhằm đẩy mạnh việc tiếp cận phổ cập chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục, thúc đẩy nhanh tiến trình nhằm đạt được các mục tiêu đề ra trong Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ, đặc biệt là mục tiêu MDG5b.

 

 

Xem đầy đủ

Bản thông tin tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về hiện trạng, các xu hướng và đặc điểm của người khuyết tật ở Việt Nam trên cơ sở kết quả của cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở gần đây nhất (2009), đồng thời tóm lược những hàm ý chính sách bao gồm cả gợi ý về chiến lược và chương trình phù hợp nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khuyết tật ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Cuốn sách phân tích các chỉ số khác nhau bao gồm cả hồ sơ tuổi , giới tính và hôn nhân mẫu ; tổng tỷ suất sinh và tỷ lệ tử vong ; trình độ học vấn và đào tạo kỹ thuật , từng theo dân tộc rút từ các ấn phẩm được tạo ra từ năm 2009 Việt Nam Dân số và Tổng điều tra nhà ở , bao gồm cả các kết quả hoàn thành , Thiếu Findings1 và một loạt các chuyên khảo điều tra dân số năm 2009. Các chỉ số khác đã được tổng hợp và tính toán từ các dữ liệu ban đầu .

Xem đầy đủ

Đây là nghiên cứu đầu tiên ở Nepal và Việt Nam tìm hiểu về các thái độ khác nhau của nam giới đối với bình đẳng giới, sự ưa thích con trai, bạo lực với vợ hay bạn tình cũng như thái độ và kiến thức về luật pháp và chính sách liên quan đến quyền phụ nữ. 

Xem đầy đủ

Báo cáo này phản ảnh các kết quả của nghiên cứu định tính về lịch sử đời sống của nam giới Việt Nam ở Huế và huyện Phú Xuyên.

Xem đầy đủ

Báo cáo này là sản phẩm của quá trình hợp tác của hơn 20 cơ quan Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực già hóa dân số. Báo cáo phân tích thực trạng của người cao tuổi và rà soát tiến độ thực hiện các chính sách và hành động của chính phủ và các cơ quan liên quan kể từ khi Hội nghị Thế giới lần thứ hai về Người cao tuổi về thực hiện Kế hoạch Hành động quốc tế Madrid về Người cao tuổi nhằm đáp ứng với những cơ hội và thách thức của một thế giới đang già hóa. Báo cáo đưa ra nhiều ví dụ minh họa sinh động về các chương trình đổi mới đã đáp ứng thành công với vấn đề già hóa và các mối quan tâm của người cao tuổi.

Xem đầy đủ

Báo cáo này trình bày những kết quả chính của của một nghiên cứu định tính về quan niệm và việc sử dụng BCSN trong nhóm nữ lao động di cư ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Pages