Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Bản tóm tắt nghiên cứu này trình bày những thông tin và phát hiện chính cập nhật về tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến kinh tế Việt Nam và một số đề xuất chính sách nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các thông tin và phát hiện được rút ra từ việc cập nhật nghiên cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) và số liệu năm 2014.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa” được xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật
tới độc giả về chủ đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi về cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ở Việt Nam, sử dụng kết quả từ hai cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở tại Việt Nam năm 1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản tóm tắt này cũng bao gồm các hệ lụy chính sách và đề xuất khuyến nghị để tận dụng các cơ hội và giải quyết những thách thức do biến động dân số mang lại trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Xem đầy đủ

Báo cáo này tập trung giải quyết cách sử dụng các quy tắc và tiêu chuẩn về quyền con người trong từng giai đoạn xây dựng và thực hiện chính sách nhằm củng cố luật pháp về dân số của Việt Nam và các chính sách có liên quan trong bối cảnh nhân khẩu học mới hướng tới duy trì và phát huy các thành tựu một cách bền vững. Thông điệp nổi bật của báo cáo khẳng định việc phát triển một khung pháp luật vững chắc kết nối được các mục tiêu chính sách dân số với các quy tắc quốc tế về quyền con người và chính sách phát triển hiệu quả là một hướng phát triển chủ đạo tiềm năng cho Việt Nam. Xây dựng luật dân số, các chính sách và chương trình liên quan trên cơ sở quyền con người sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề dân số nổi cộm của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo này đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 và các cuộc Tổng điều tra dân số trước đây, không chỉ nhằm cung cấp thông tin cập nhật về chủ đề này mà còn phân tích khá chi tiết và hệ thống một số chỉ báo cơ bản về mức sinh ở Việt Nam trong 25 năm qua.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về chủ đề này ở Việt Nam. Kết quả phân tích số liệu tiếp tục khẳng định cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam năm 2014 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ dân số, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Kết quả của phân tích cũng tiếp tục khẳng định và góp phần làm sâu sắc thêm các các bằng chứng về các vấn đề nhân khẩu học quan trọng như cơ hội dân số vàng, thanh niên, già hoá dân số, người già đơn thân, sự khác biệt giữa các vùng miền, nhóm dân số và các yếu tố ảnh hưởng.

Xem đầy đủ

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, các căn cứ, giả thiết được sử dụng để thực hiện dự báo dân số và kết quả dự báo quy mô dân số toàn quốc, thành thị,
nông thôn, 63 tỉnh thành phố giai đoạn 2014-2049.

Xem đầy đủ

Báo cáo Tình trạng dân số thế giới 2016: "10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi quyết định này như thế nào"

Xem đầy đủ

Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng và xu hướng này dự kiến sẽ còn tăng nhanh trong tương lai. Trong vài thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tỷ suất sinh, chết đã giảm mạnh;ước tính tuổi thọ trung bình đã tăng lên 70,6 tuổi đối với nam và 76,0 tuổi đối với nữ vào năm 2014. Nhờ đó, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trong tổng dân số tăng ngày càng cao hơn. Năm 1990, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 7,2% dân số thì đến năm 2011, tỷ lệ này là 10%, chính thức bắt đầu giai đoạn “già hóa dân số”.

Xem đầy đủ

Tài liệu này do tiến sỹ Christophe Guilmoto, chuyên gia nghiên cứu về mất cân bằng giới tính khi sinh xây dựng nhằm chia sẻ những phát hiện chính từ phân tích về mất cân bằng giới tính khi sinh dựa trên dữ liệu từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.

 

 

Xem đầy đủ

Trang