Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Bản tóm tắt nghiên cứu này trình bày những thông tin và phát hiện chính cập nhật về tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến kinh tế Việt Nam và một số đề xuất chính sách nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các thông tin và phát hiện được rút ra từ việc cập nhật nghiên cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) và số liệu năm 2014.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa” được xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật
tới độc giả về chủ đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, các căn cứ, giả thiết được sử dụng để thực hiện dự báo dân số và kết quả dự báo quy mô dân số toàn quốc, thành thị,
nông thôn, 63 tỉnh thành phố giai đoạn 2014-2049.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo này đã được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014 và các cuộc Tổng điều tra dân số trước đây, không chỉ nhằm cung cấp thông tin cập nhật về chủ đề này mà còn phân tích khá chi tiết và hệ thống một số chỉ báo cơ bản về mức sinh ở Việt Nam trong 25 năm qua.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về chủ đề này ở Việt Nam. Kết quả phân tích số liệu tiếp tục khẳng định cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam năm 2014 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ dân số, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Kết quả của phân tích cũng tiếp tục khẳng định và góp phần làm sâu sắc thêm các các bằng chứng về các vấn đề nhân khẩu học quan trọng như cơ hội dân số vàng, thanh niên, già hoá dân số, người già đơn thân, sự khác biệt giữa các vùng miền, nhóm dân số và các yếu tố ảnh hưởng.

Xem đầy đủ

Báo cáo Tình trạng dân số thế giới 2016: "10 tuổi: Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào trẻ em gái ở độ tuổi quyết định này như thế nào"

Xem đầy đủ

Dân số Việt Nam đang già hóa nhanh chóng và xu hướng này dự kiến sẽ còn tăng nhanh trong tương lai. Trong vài thập kỷ gần đây, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tỷ suất sinh, chết đã giảm mạnh;ước tính tuổi thọ trung bình đã tăng lên 70,6 tuổi đối với nam và 76,0 tuổi đối với nữ vào năm 2014. Nhờ đó, tỷ lệ người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) trong tổng dân số tăng ngày càng cao hơn. Năm 1990, tỷ lệ người cao tuổi chiếm 7,2% dân số thì đến năm 2011, tỷ lệ này là 10%, chính thức bắt đầu giai đoạn “già hóa dân số”.

Xem đầy đủ

Nghiên cứu do Viện Chiến lược phát triển - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) thực hiện, trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và sử dụng thông tin thống kê dân số trong xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển” do Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ và Bộ KHĐT thực hiện trong giai đoạn 2012-2016

 

Xem đầy đủ

Tài liệu này do tiến sỹ Christophe Guilmoto, chuyên gia nghiên cứu về mất cân bằng giới tính khi sinh xây dựng nhằm chia sẻ những phát hiện chính từ phân tích về mất cân bằng giới tính khi sinh dựa trên dữ liệu từ cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014.

 

 

Xem đầy đủ

Để đánh giá bước đầu tác động của chính sách đối với giáo dục và đào tạo, lao động và việc làm, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này, với sự hỗ trợ kỹ thuật của UNFPA tại Việt Nam, Bộ Nội vụ đã tiến hành nghiên cứu và xây dựng “Báo cáo quốc gia về thanh niên Việt Nam” lần thứ nhất.

 

Xem đầy đủ

Trang