Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Bản tóm tắt này đề xuất các biện pháp tăng cường thực thi Luật Phòng, Chống Bạo lực Gia đình (PCBLGĐ) ở Việt Nam. Các phát hiện này chủ yếu dựa trên báo cáo rà soát Luật PC BLGĐ do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đồng thực hiện năm 2016. Rà soát này không chỉ xem xét việc thực thi Luật PC BLGĐ ở Việt Nam mà còn nghiên cứu mức độ phù hợp của Luật này với các tiêu chuẩn quốc tế cũng như rút ra những bài học kinh nghiệm từ Mô hình thí điểm “Gói can thiệp tối thiểu về PC BLGĐ tại cộng đồng”.

Xem đầy đủ

Mặc dù Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng trong việc cải thiện hệ thống cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, hiện vẫn còn những vấn đề cần được tiếp tục quan tâm và cải thiện như chất lượng dịch vụ, tỉ lệ sử dụng không liên tục và tỷ lệ thất bại của các biện pháp tránh thai. Để cung cấp bằng chứng tin cậy và cập nhật về chất lượng các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam, Bộ Y Tế và Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam đã hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho Trung Tâm Nghiên Cứu Phát Triển Con Người (HDRC) của Bangladesh phối hợp với Trung Tâm Nghiên Cứu và Đào Tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Việt Nam thực hiện “Nghiên cứu chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam”. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo này sẽ cung cấp bằng chứng và giúp cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình, các chuyên gia y tế, các nhà nghiên cứu và các nhà tài trợ trong việc thiết kế và triển khai các chương trình nhằm đáp ứng có hiệu quả nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại của người dân Việt Nam và đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu của Hội Nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển bền vững ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Báo cáo này do Bộ Y tế xây dựng và xuất bản, với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của UNFPA tại Việt Nam. Báo cáo rà soát các nhu cầu hiện tại, sự sẵn có, khả năng tiếp cận, sự chấp nhận, chất lượng và khung chính sách liên quan đến thực hành và dịch vụ hộ sinh ở Việt Nam để giúp Bộ Y tế thực hiện Tầm nhìn Hộ sinh 2030. Báo cáo đồng thời đưa ra các khuyến nghị đối với các lĩnh vực quản trị, nhân lực, tài chính, hệ thống cung cấp dịch vụ, thông tin y tế, cơ sở vật chất, trang thiết bị và dược phẩm của hệ thống y tế nhằm tăng cường các thực hành hộ sinh trong thời gian tới. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ hữu ích cho các nhà lập chính sách, các cán bộ quản lý chương trình, các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe, các nhà nghiên cứu và các nhà tài trợ trong quá trình thiết kế và thực hiện các chương trình sức khỏe sinh sản có hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu cao nhất của Hội nghị Quốc Tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.
 

Xem đầy đủ

Nghiên cứu này do UNFPA phối hợp với Bộ Y tế hỗ trợ và đề xuất phạm vi nghiên cứu. Nghiên cứu được Trung tâm nghiên cứu của Trường Đại học Toronto, Canada và Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong tại Hà Nội thực hiện. Chúng tôi hy vọng rằng báo cáo sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý chương trình, các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu, và các nhà tài trợ trong việc xây dựng và thực hiện các chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản hiệu quả để đạt được các mục tiêu của Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển và các Mục tiêu Phát triển Bền vững ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo này được soạn thảo sử dụng các bộ số liệu của Điều tra giữa kỳ 2014 và Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 nhằm mục đích cung cấp những thông tin cập nhật về một vấn đề đang nổi lên và nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Kết quả phân tích cũng cho thấy sự khác biệt của tỷ số này theo vùng và các nhóm dân số, mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế-xã hội với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Cụ thể là các kết quả phân tích đã giúp chúng ta hiểu được mức độ ưa thích con trai được phản ánh qua các hành vi sinh sản và xu hướng lan tràn của hiện tượng này qua các nhóm dân số khác nhau. Chuyên khảo cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thu thập thông tin về những biến đổi xã hội và tác động của chúng lên tâm lý ưa thích con trai, từ đó xác định các yếu tố liên quan tới bình đẳng giới trong các gia đình Việt Nam.

Xem đầy đủ

Báo cáo gồm có 8 chương: Chương 1: Giới thiệu, Chương 2: Loại hình di cư, đặc trưng và điều kiện sinh hoạt của hộ, Chương 3: Đặc điểm của người di cư và người không di cư, Chương 4: Các yếu tố quyết định di cư, Chương 5: Mức độ hài lòng và các khó khăn của người di cư, Chương 6: Hoạt động kinh tế và điều kiện sống hiện tại, Chương 7: Sức khoẻ, và Chương 8: Kết luận và khuyến nghị chính sách.

 

Xem đầy đủ

Trong khuôn khổ dự án “Phòng, chống bạo lực gia đình, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi” do Qũy dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Bến Tre của Việt Nam, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) đã được đưa vào áp dụng thí điểm từ năm 2013 đến 2015. Thông qua cách tiếp cận liên thế hệ và dựa vào cộng đồng để tự giúp nhau, mô hình CLB LTH TGN hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, gia đình cũng như cộng đồng của họ, tập trung ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, cận nghèo, và phụ nữ. Các CLB LTH TGN cũng nhận được sự giúp đỡ về mặt tài chính của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế. Sau hai năm thực hiện, dự án đã tiến hành đánh giá hoạt động của mô hình nhằm cung cấp bằng chứng về các kết quả và đưa ra các khuyến nghị để tiếp tục cải thiện mô hình này.

Xem đầy đủ

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi mức sinh ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu mẫu từ các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam được thực hiện vào các năm 1989, 1999, 2009 và Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014. Bản thông tin tóm tắt này cũng đưa ra một số khuyến nghị để xây dựng những chính sách phù hợp với mức sinh ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Bản tóm tắt nghiên cứu này trình bày những thông tin và phát hiện chính cập nhật về tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến kinh tế Việt Nam và một số đề xuất chính sách nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các thông tin và phát hiện được rút ra từ việc cập nhật nghiên cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) và số liệu năm 2014.

Xem đầy đủ

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa” được xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật
tới độc giả về chủ đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Trang