Ấn phẩm

Ấn phẩm mới công bố

Chuyên khảo này được soạn thảo sử dụng các bộ số liệu của Điều tra giữa kỳ 2014 và Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2009 nhằm mục đích cung cấp những thông tin cập nhật về một vấn đề đang nổi lên và nhận được sự quan tâm từ nhiều nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam. Kết quả phân tích cũng cho thấy sự khác biệt của tỷ số này theo vùng và các nhóm dân số, mối quan hệ giữa các yếu tố nhân khẩu học, kinh tế-xã hội với tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh ở Việt Nam. Cụ thể là các kết quả phân tích đã giúp chúng ta hiểu được mức độ ưa thích con trai được phản ánh qua các hành vi sinh sản và xu hướng lan tràn của hiện tượng này qua các nhóm dân số khác nhau. Chuyên khảo cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam, và nhấn mạnh sự cần thiết của việc thu thập thông tin về những biến đổi xã hội và tác động của chúng lên tâm lý ưa thích con trai, từ đó xác định các yếu tố liên quan tới bình đẳng giới trong các gia đình Việt Nam.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Báo cáo gồm có 8 chương: Chương 1: Giới thiệu, Chương 2: Loại hình di cư, đặc trưng và điều kiện sinh hoạt của hộ, Chương 3: Đặc điểm của người di cư và người không di cư, Chương 4: Các yếu tố quyết định di cư, Chương 5: Mức độ hài lòng và các khó khăn của người di cư, Chương 6: Hoạt động kinh tế và điều kiện sống hiện tại, Chương 7: Sức khoẻ, và Chương 8: Kết luận và khuyến nghị chính sách.

 

Xem đầy đủ

Tải xuống

Trong khuôn khổ dự án “Phòng, chống bạo lực gia đình, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc người cao tuổi” do Qũy dân số Liên hợp quốc (UNFPA) hỗ trợ tại tỉnh Hải Dương và tỉnh Bến Tre của Việt Nam, mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ Tự giúp nhau (CLB LTH TGN) đã được đưa vào áp dụng thí điểm từ năm 2013 đến 2015. Thông qua cách tiếp cận liên thế hệ và dựa vào cộng đồng để tự giúp nhau, mô hình CLB LTH TGN hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi, gia đình cũng như cộng đồng của họ, tập trung ưu tiên các nhóm dễ bị tổn thương như người nghèo, cận nghèo, và phụ nữ. Các CLB LTH TGN cũng nhận được sự giúp đỡ về mặt tài chính của Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế. Sau hai năm thực hiện, dự án đã tiến hành đánh giá hoạt động của mô hình nhằm cung cấp bằng chứng về các kết quả và đưa ra các khuyến nghị để tiếp tục cải thiện mô hình này.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Bản tóm tắt nghiên cứu này trình bày những thông tin và phát hiện chính cập nhật về tác động của biến đổi cơ cấu tuổi dân số đến kinh tế Việt Nam và một số đề xuất chính sách nhằm kéo dài thời kỳ có dư lợi dân số nhằm đóng góp cho tăng trưởng kinh tế quốc gia. Các thông tin và phát hiện được rút ra từ việc cập nhật nghiên cứu trước đây (năm 2015) của Viện Chiến lược phát triển (Viện CLPT), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp Tài khoản chuyển nhượng quốc gia (NTA) và số liệu năm 2014.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Chuyên khảo “Di cư và đô thị hóa” được xây dựng, sử dụng số liệu Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ thời điểm 1/4/2014 nhằm cung cấp thông tin cập nhật
tới độc giả về chủ đề di cư và đô thị hóa ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi về cơ cấu tuổi và giới tính của dân số ở Việt Nam, sử dụng kết quả từ hai cuộc Điều tra Dân số và Nhà ở tại Việt Nam năm 1999, 2009 và cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ 2014. Bản tóm tắt này cũng bao gồm các hệ lụy chính sách và đề xuất khuyến nghị để tận dụng các cơ hội và giải quyết những thách thức do biến động dân số mang lại trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách và chương trình phát triển kinh tế xã hội.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Báo cáo này tập trung giải quyết cách sử dụng các quy tắc và tiêu chuẩn về quyền con người trong từng giai đoạn xây dựng và thực hiện chính sách nhằm củng cố luật pháp về dân số của Việt Nam và các chính sách có liên quan trong bối cảnh nhân khẩu học mới hướng tới duy trì và phát huy các thành tựu một cách bền vững. Thông điệp nổi bật của báo cáo khẳng định việc phát triển một khung pháp luật vững chắc kết nối được các mục tiêu chính sách dân số với các quy tắc quốc tế về quyền con người và chính sách phát triển hiệu quả là một hướng phát triển chủ đạo tiềm năng cho Việt Nam. Xây dựng luật dân số, các chính sách và chương trình liên quan trên cơ sở quyền con người sẽ giúp Việt Nam giải quyết các vấn đề dân số nổi cộm của mình, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Bản tóm tắt này cung cấp một số thông tin chính về những thay đổi mức sinh ở Việt Nam dựa trên kết quả phân tích số liệu mẫu từ các cuộc Tổng điều tra Dân số và Nhà ở Việt Nam được thực hiện vào các năm 1989, 1999, 2009 và Điều tra Dân số và Nhà ở giữa kỳ năm 2014. Bản thông tin tóm tắt này cũng đưa ra một số khuyến nghị để xây dựng những chính sách phù hợp với mức sinh ở Việt Nam.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Chuyên khảo được xây dựng, sử dụng số liệu của cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, nhằm cung cấp thông tin cập nhật tới đọc giả về chủ đề này ở Việt Nam. Kết quả phân tích số liệu tiếp tục khẳng định cơ cấu tuổi của dân số Việt Nam năm 2014 đặc trưng cho dân số ở cuối thời kỳ quá độ dân số, từ một nước có mức độ sinh và mức độ chết cao đã chuyển sang mức độ sinh và mức độ chết thấp. Kết quả của phân tích cũng tiếp tục khẳng định và góp phần làm sâu sắc thêm các các bằng chứng về các vấn đề nhân khẩu học quan trọng như cơ hội dân số vàng, thanh niên, già hoá dân số, người già đơn thân, sự khác biệt giữa các vùng miền, nhóm dân số và các yếu tố ảnh hưởng.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Báo cáo này trình bày phương pháp luận, các căn cứ, giả thiết được sử dụng để thực hiện dự báo dân số và kết quả dự báo quy mô dân số toàn quốc, thành thị,
nông thôn, 63 tỉnh thành phố giai đoạn 2014-2049.

Xem đầy đủ

Tải xuống

Pages